Türk Edebiyatı

TÜRK EDEBİYATI


• GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT


• İLETİŞİM VE DİL


• ŞİİR (NAZIM)

     • Şiirin tanımı ve içerik unsurları

     • Şiirin biçim (şekil) unsurları (Nazım birimi, vezin, kafiye, redif)

     • Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)

     • Şiir Türleri (Lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik)

     • Aruz Vezni

     • Nazım Türü ve Şekilleri (Biçimleri)


• NESİR: ÖĞRETİCİ METİNLER

Gazete Çevresinde Gelişen Nesir Türleri

     • Makale

     • Fıkra

     • Deneme

     • Sohbet (Söyleşi)

     • Tenkit (Eleştiri)

     • Haber Yazısı

     • Röportaj

Kişisel Hayatı Konu Alan Nesir Türleri

     • Hatıra (Anı)

     • Günlük

     • Blog

     • Gezi Yazısı (Seyahatname)

     • Biyografi

     • Otobiyografi

     • Mektup, E-Posta


• NESİR: EDEBÎ METİNLER

Anlatmaya Dayalı Metinler

     • Masal

     • Destan

     • Fabl

     • Hikaye

     • Roman

Göstermeye Dayalı Metinler

     • Tiyatro

     • Modern Tiyatro

     • Geleneksel Türk Tiyatrosu

     • Batı Tarzı Türk Tiyatrosu


• SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

     • Konferans

     • Nutuk

     • Açık Oturum

     • Mülakat

     • Forum

     • Sempozyum

     • Münazara

     • Sunum


• İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

     • Sözlü Dönem Türk Edebiyatı → Koşuk, sagu, sav, destan

     • Yazılı Dönem Türk Edebiyatı → Göktürk ve Uygur yazıtları


• İSLAMÎ DÖNEM ED. İLK ÜRÜNLER

     • Yusuf Has Hâcib → Kutadgu Bilig

     • Kaşgarlı Mahmut → Divân-ı Lügâti't-Türk

     • Edip Ahmed Yüknekî → Atabetü'l-Hakayık

     • Hoca Ahmed Yesevî → Divan-ı Hikmet


• TÜRK HALK EDEBİYATI

     • Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

     • Anonim Halk Edebiyatı

     • Âşık Tarzı Halk Edebiyatı

     • Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

     • Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyatı


• DİVAN EDEBİYATI

     • Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

     • Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri (Biçimleri)

     • Divan Edebiyatında Nazım ve Nesir Türleri

     • Divan Edebiyatında Nesir

     • Divan Edebiyatındaki Akımlar ve Üsluplar

     • 13. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 15. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 16. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 17. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 18. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı


• TANZİMAT EDEBİYATI

     • Osmanlı Devletinde Çağdaşlaşma Süreci

     • Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi

     • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1. Dönem

     • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2. Dönem

     • Tanzimat Edebiyatında Şiir

     • Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye

     • Tanzimat Edebiyatında Tiyatro

     • Tanzimat Edebiyatında Gazete ve Eleştiri


• SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ

     • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)

     • Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri

     • Servet-i Fünun Dönemi Roman ve Hikaye

     • Servet-i Fünun Dönemi Şiir

     • Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro ve Gazetecilik

     • Servet-i Fünun Edebiyatının Şair ve Yazarları

     • Servet-i Fünun Dönemi Bağımsız Sanatçılar


• FECR-İ ATİ DÖNEMİ


• MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

     • II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi-Fikri Akımlar

     • Milli Edebiyat Döneminde Dernekler Dergiler

     • Ziya Gökalp'in Türkçülüğü

     • Milli Edebiyat Anlayışı: Genç Kalemler ve Yeni Lisan

     • Milli Edebiyat Akımının Genel Özellikleri

     • Milli Edebiyat Döneminde Şiir

     • Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye

     • Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro, Mizah, Hiciv, Eleştiri

     • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

     • Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları (özet)


• CUMHURİYET DÖN. TÜRK ED. OLUŞUMU


• CUMHURİYET DÖNEMİNDE NESİR


• CUMHURİYET DÖNEMİNDE ŞİİR

     • Saf (Öz) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

          Yedi Meşaleciler

     • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

     • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

          Beş Hececiler

          Hisarcılar

     • Garip Hareketi (I. Yeni)

     • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

          Maviciler

     • İkinci Yeni Şiiri

     • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

     • 1980 Sonrası Türk Şiiri

     • 1960 Sonrası Türk Şiirinde İslamî Duyarlılık

     • Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


• CUMHURİYET DÖN. ROMAN-HİKAYE

     • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

     • Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Eserler

     • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

     • Modernizm ve Postmodernizm Anlayışıyla Yazılan Eserler


• Edebiyatımızdan Şiir (Nazım) Örnekleri


• Edebiyatımızdan Nesir (Düzyazı) Örnekleri


• Şairler ve Yazarlar (Biyografi)

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.