Türk Edebiyatı

Türk edebiyatı ile ilgili her şey, A'dan Z'ye Türk edebiyatı, zengin ve ücretsiz içerikler...


TÜRK EDEBİYATI


• GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT


• İLETİŞİM VE DİL


• ŞİİR (NAZIM)

     • Şiirin tanımı ve içerik unsurları

     • Şiirin biçim (şekil) unsurları (Nazım birimi, vezin, kafiye, redif)

     • Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)

     • Şiir Türleri (Lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik)

     • Aruz Vezni

     • Nazım Türü ve Şekilleri (Biçimleri)


• NESİR: ÖĞRETİCİ METİNLER

Gazete Çevresinde Gelişen Nesir Türleri

     • Makale

     • Fıkra

     • Deneme

     • Sohbet (Söyleşi)

     • Tenkit (Eleştiri)

     • Haber Yazısı

     • Röportaj

Kişisel Hayatı Konu Alan Nesir Türleri

     • Hatıra (Anı)

     • Günlük

     • Blog

     • Gezi Yazısı (Seyahatname)

     • Biyografi

     • Otobiyografi

     • Mektup, E-Posta


• NESİR: EDEBÎ METİNLER

Anlatmaya Dayalı Metinler

     • Masal

     • Destan

     • Fabl

     • Hikaye

     • Roman

Göstermeye Dayalı Metinler

     • Tiyatro

     • Modern Tiyatro

     • Geleneksel Türk Tiyatrosu

     • Batı Tarzı Türk Tiyatrosu


• SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

     • Konferans

     • Nutuk

     • Açık Oturum

     • Mülakat

     • Forum

     • Sempozyum

     • Münazara

     • Sunum


• İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

     • Sözlü Dönem Türk Edebiyatı → Koşuk, sagu, sav, destan

     • Yazılı Dönem Türk Edebiyatı → Göktürk ve Uygur yazıtları


• İSLAMÎ DÖNEM ED. İLK ÜRÜNLER

     • Yusuf Has Hâcib → Kutadgu Bilig

     • Kaşgarlı Mahmut → Divân-ı Lügâti't-Türk

     • Edip Ahmed Yüknekî → Atabetü'l-Hakayık

     • Hoca Ahmed Yesevî → Divan-ı Hikmet


• TÜRK HALK EDEBİYATI

     • Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

     • Anonim Halk Edebiyatı

     • Âşık Tarzı Halk Edebiyatı

     • Âşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

     • Dini-Tasavvufî Halk Edebiyatı


• DİVAN EDEBİYATI

     • Divan Edebiyatının Genel Özellikleri

     • Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri (Biçimleri)

     • Divan Edebiyatında Nazım ve Nesir Türleri

     • Divan Edebiyatında Nesir

     • Divan Edebiyatındaki Akımlar ve Üsluplar

     • 13. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 15. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 16. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 17. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 18. Yüzyıl Türk Edebiyatı

     • 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı


• TANZİMAT EDEBİYATI

     • Osmanlı Devletinde Çağdaşlaşma Süreci

     • Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi

     • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1. Dönem

     • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2. Dönem

     • Tanzimat Edebiyatında Şiir

     • Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye

     • Tanzimat Edebiyatında Tiyatro

     • Tanzimat Edebiyatında Gazete ve Eleştiri


• SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ

     • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)

     • Servet-i Fünun Edebiyatının Özellikleri

     • Servet-i Fünun Dönemi Roman ve Hikaye

     • Servet-i Fünun Dönemi Şiir

     • Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro ve Gazetecilik

     • Servet-i Fünun Edebiyatının Şair ve Yazarları

     • Servet-i Fünun Dönemi Bağımsız Sanatçılar


• FECR-İ ATİ DÖNEMİ


• MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

     • II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi-Fikri Akımlar

     • Milli Edebiyat Döneminde Dernekler Dergiler

     • Ziya Gökalp'in Türkçülüğü

     • Milli Edebiyat Anlayışı: Genç Kalemler ve Yeni Lisan

     • Milli Edebiyat Akımının Genel Özellikleri

     • Milli Edebiyat Döneminde Şiir

     • Milli Edebiyat Döneminde Roman ve Hikaye

     • Milli Edebiyat Döneminde Tiyatro, Mizah, Hiciv, Eleştiri

     • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

     • Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları (özet)


• CUMHURİYET DÖN. TÜRK ED. OLUŞUMU


• CUMHURİYET DÖNEMİNDE NESİR


• CUMHURİYET DÖNEMİNDE ŞİİR

     • Saf (Öz) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

          Yedi Meşaleciler

     • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

     • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

          Beş Hececiler

          Hisarcılar

     • Garip Hareketi (I. Yeni)

     • Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

          Maviciler

     • İkinci Yeni Şiiri

     • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

     • 1980 Sonrası Türk Şiiri

     • 1960 Sonrası Türk Şiirinde İslamî Duyarlılık

     • Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri


• CUMHURİYET DÖN. ROMAN-HİKAYE

     • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

     • Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Eserler

     • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

     • Modernizm ve Postmodernizm Anlayışıyla Yazılan Eserler


• Edebiyatımızdan Şiir (Nazım) Örnekleri


• Edebiyatımızdan Nesir (Düzyazı) Örnekleri


• Şairler ve Yazarlar (Biyografi)